W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2020:

W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2019:

 • Prof. dr hab. Maciej Grochowski, Gramatyka i słownik a mówienie. Badania nad
  stopniowaniem przymiotników polskich
  (3 czerwca 2019) skrót
 • Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, „Staropolska terminologia bartnicza (na tle
  porównawczym)” – językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej
  (18 listopada 2019) skrót
 • Dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach
   polskich na Bukowinie 
  skrót

W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2017:

 • Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Tzw. mowa nienawiści w praktyce biegłej sądowej
  (6 marca 2017) skrót
 • Dr hab. Łukasz Grabowski, O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych
  (8 maja 2017) skrót
 • Prof. dr hab. Ilona Koutny (UAM), Jak język z próbówki ożywia się. Typologiczne podejście
  do języka esperanto

  (9 października 2017) skrót  
  Informacja o wystąpieniu prof. Koutny w języku esperanto więcej...

.................................................................................................................................................................................. 

W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2016:

 • Prof. dr hab. Marek Stachowski, Zaimki, liczebniki i metodologia, czyli czy istniał
  język pra-uralo-ałtajski?
  (7 marca 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Mirosław Bańko, Nowe badania nad adaptacją i percepcją zapożyczeń
  (6 czerwca 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń, Z problemów lingwochronologizacji, czyli w dziesięciolecie metody fotodokumentacyjnej, czyli skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy
  (10 października 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?
  (5 grudnia 2016) skrót