K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2021:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "27th International Congress of Onomastic Sciences"
  Kraków, 22-27 sierpnia 2021 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Językoznawstwa PAN, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
  Liczba wystąpień: 207
 • XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Nazwy własne w przestrzeni wielokulturowej"
  Rzeszów, 14-16 października 2021 r.
  Współorganizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Komitet Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Onomastyczne
  Liczba wystąpień:
  95

..................................................................................................................................................................................................... 

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2019:

 • Międzynardowa Konferencja Naukowa„O niemieckiej frazeologii i paremiologii” (Deutsche Phraseologie im Kontakt und Kontrast)
  Wrocław, 24-25 maja 2019 r.
  Współorganizatorzy: 
  Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lipskiego
  Patronat: Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN
  Liczba wystąpień: 84
 • Diachronic Slavonic Syntax 4: Functional organisation of utterance in diachronic and comparative perspective in Slavic
  Toruń, 13-14 czerwca 2019 r.
  Współorganizatorzy:
  Komitet Językoznawstwa PAN, Wydział Filologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Liczba wystąpień: 19

 • Międzynarodowa Konferencja Wykonawców "Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego"
  Kraków, 22-29 września 2019 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 • Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska frazeologia gwarowa II”
  Kraków, 11-12 października 2019 r.
  Współorganizatorzy: Katedra Historii Języka i Dialektologii WP Uniwersytety Jagiellońskiego, Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN
  Liczba wystąpień: 37

.....................................................................................................................................................................................................

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2018:

 • SPEEECH PROSODY 2018
  Poznań, 13-16 czerwca 2018 r.
  Współorganizatorzy:
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Fonetyczne, International Speech Communication Association (ISCA)
  Patronat: Komitet Językoznawstwa PAN
  Liczba wystąpień: 207
 • EUROPHRAS 2018
  Białystok, 10-12 września 2018 r.
  Współorganizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie EUROPHRAS

  Patronat: Komitet Językoznawstwa PAN

 • XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Terminologia onomastyczna – nazwotwórstwo”
  Kazimierz Dolny, 4-6 października 2018 r.
  Współorganizatorzy: Wydział Humanistyczny UMCS, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Komitet Językoznawstwa PAN
  Patronat medialny: TVP3, Polskie Radio Lublin
  Lista wystąpień: 126

.....................................................................................................................................................................................................  

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2017:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Terminologia słowiańskich: dziś i jutro"
  Warszawa, 25-26 maja 2017 r.
  Współorganizatorzy: Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

..................................................................................................................................................................................................... 

 K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2016:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza
  (z cyklu: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza)
  Gdańsk, 20-21 października 2016 r.
  Współorganizatorzy: Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG, Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN
 • XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna
  Kraków, 21-23 września 2016 r.
  Współorganizatorzy: Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Językoznawstwa PAN
 • LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego "Norma a język i językoznawstwo"
  Zielona Góra, 12-13 września 2016 r.
  Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Komitet Językoznawstwa PAN, Uniwersytet Zielonogórski
 • Symposia Linguistica Thorunensia III: Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna po 30 latach
  od wydania "Gramatyki współczesnego języka polskiego"

  Toruń, 2-3 września 2016 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UMK, Komitet Językoznawstwa PAN
 • VI Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy"
  Katowice, 22-25 czerwca 2015 r.
  Organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
  Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Komitet Nauk o Kulturze
 • Symposium Etymologicum "Śladami myśli etymologicznej. W stulecie urodzin wybitnego slawisty
  i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego"

  Kraków, 25-27 maja 2016 r.
  Współorganizatorzy: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Komitet Językoznawstwa PAN

..................................................................................................................................................................................................... 

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2015:

 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Edukacja polonistyczna jako zobowiązania. Powszechność i elitarność polonistyki”
  Katowice, 18-21 listopada 2015 r.
  Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Języka Polskiego UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Katedra Dydaktyki i Literatury Polskiej UŚ, Komitet Jezykoznawstwa PAN

..................................................................................................................................................................................................... 

K o n f e r e n c j e  w  r o k u  2013:

 • I Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy"
  Kraków 20-23 listopada 2013 r.
  Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Wydział Polonistyki UJ, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komitet Językoznawstwa PAN

 • Konferencja ogólnopolska "Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości"
  Kraków-Przegorzały, 11-12 czerwca 2013 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego PAN, Komitet Językoznawstwa PAN

 • Konferencja ogólnopolska "Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure’a"
  Toruń, 23-25 maja 2013 r.
  Współorganizatorzy: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UMK, Komitet Językoznawstwa PAN

..................................................................................................................................................................................................... 

K o n f e r e n c j e   w  r o k u  2012: 

 • XVIII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna "Mikrotoponimia i makrotoponimia"
  Łódź, 27-29 października 2012 r.
  Współorganizatorzy: Wydział Filologiczny UŚ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzki Oddział PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Językoznawstwa PAN

 • V Kongres Polonistyki Zagranicznej "Polonistyka wobec wyzwań współczesności"
  Opole, 10-13 lipca 2012 r.
  Współorganizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Jezykoznawstwa PAN, Uniwersytet Opolski

 • Sesja jubileuszowa KJ "Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju"
  Warszawa, 4 czerwca 2012 r.