P r z e w o d n i c z ą c y  KJ

prof. dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)

H o n o r o w y  P r z e w o d n i c z ą c y  KJ
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego PAN)

Z a s t ą p c y  P r z e w o d n i c z ą c e g o  KJ

prof. dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

P r e z y d i u m  KJ

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Magdalena Pastuchow(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

C z ł o n k o w i e  KJ

prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Waldemar Czachur, prof. ucz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Kita, prof. ucz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
dr hab. Tomasz Lisowski, prof. ucz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Iwona Loewe (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jolanta Migdał, prof. ucz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rafał Zarębski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN)

C z ł o n k o w i e  h o n o r o w i  KJ
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)

C z ł o n k o w i e  PAN
prof. dr hab. Franciszek Grucza

C z ł o n k o w i e  A k a d e m i i   M ł o d y c h  U c z o n y c h  PAN
dr Krzysztof Nowak (Instytut Języka Polskiego PAN)

S e k r e t a r z  KJ
dr Dorota Kruk (Uniwersytet Warszawski)

Skład Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2015-2019