P r z e w o d n i c z ą c y  KJ

prof. dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)

H o n o r o w y  P r z e w o d n i c z ą c y  KJ
prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego PAN)

W i c e p r z e w od n i c z ą c y  KJ

prof. dr hab. Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

P r e z y d i u m  KJ

prof. dr hab. Wojciech Chlebda (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski)

 

C z ł o n k o w i e  KJ

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Romuald Huszcza (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Katarzyna Kłosińska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Anna Piotrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Podstaw Informatyki PAN)
prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN)
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (Instytut Języka Polskiego PAN)

C z ł o n k o w i e  s p e c j a l i ś ci  KJ
prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Adam Dobaczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Dorota Kruk (Uniwersytet Warszawski; sekretarz KJ)
prof. dr hab. Magdalena Pastuchow(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Halina Pelc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Maciej Rak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Piotr Sobotka, prof. IS (Instytut Slawistyki PAN)
prof. dr hab. Jacek Witkoś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

C z ł o n k o w i e  h o n o r o w i  KJ
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) 
prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Janusz Rieger (Uniwersytet Warszawski)

C z ł o n k o w i e  PAN

prof. dr hab. Stanisław Gajda

prof. dr hab. Franciszek Grucza

C z ł o n k o w i e  A k a d e m i i   M ł o d y c h  U c z o n y c h  PAN
dr Krzysztof Nowak (Instytut Języka Polskiego PAN)

 

Skład Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2015-2019