2019

 • Na podstawie uchwał posiedzenia plenarnego Komitetu Językoznawstwa PAN przyjętych w dn. 18 listopada Dziekan Wydziału I PAN prof. dr hab. Andrzej Buko mianował Honorowym Przewodniczącym KJ PAN Profesora Macieja Grochowskiego (czytaj...), a Honorowymi Członkami KJ PAN - Profesora Leszka Bednarczuka (czytaj...) oraz Profesor Renatę Grzegorczykową (czytaj...)

 • Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą z 19 lutego powołało do składu Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022 Profesor Renatę Przybylską i Profesora Wojciecha Chlebdę

2018

 • Profesor Jacek Fisiak został mianowany przez Króla Norwegii Haralda V kawalerem Królewskiego Orderu Zasługi I klasy.
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie nadał Profesorowi Stanisławowi Gajdzie godność doktora honoris causa tej Uczelni. Uroczystość odbyła się 20 czerwca w Częstochowie.
 • Profesor Anna Tyrpa została powołana do składu Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017

 • 22 listopada Profesor Janusz Rieger został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej slawistyki, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz popularyzowanie historii i kultury Kresów Wschodnich
 • Profesor Piotr Stalmaszczyk został wybrany na  przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego.
 • 24 czerwca Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało Profesor Magdalenę Danielewiczową na członka korespondenta PAU.

2016

 • Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nadał Profesorowi Bogdanowi Walczakowi tytuł doktora honoris causa tej Uczelni. Uroczystość odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej 14 października w Krakowie.
 • 12 września w czasie LXXIV Zjazdu PTJ Walne Zgromadzenie Towarzystwa nadało  Profesorom Barbarze Lewandowskiej- Tomaszczyk i  Jerzemu Bartmińskiemu tytuł Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

 • 18 czerwca Walne Zgromadzenie PAU wybrało dwóch członków Komitetu Językoznawstwa – Profesorów Wojciecha Chlebdę i Ryszarda Tokarskiego – na członków korespondentów Polskiej Akademii Umiejętności.
 • 15 kwietnia Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk została wybrana przez Zgromadzenie Generalne AAN na członka korespondenta Austriackiej Akademii Nauk.
 • 22 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Prezydent RP wręczył Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu Medal „Zasłużony dla Polszczyzny” za działalność na rzecz krzewienia kultury i języka polskiego.

 • 1 grudnia Profesor Stanisław Gajda został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Akademii na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk