Posiedzenia plenarne w roku 2023

13 marca (posiedzenie hybrydowe)

1. referat prof. dr. hab. Henryka Kardeli (UMCS), Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka

29 maja (posiedzenie hybrydowe)

1. prof. dr hab. Romuald Huszcza (UW, UJ), dr hab. Jarosław A. Pietrow (UW), mgr Grzegorz P. Waśniewski (UW), mgr Wojciech Kupś (UJ), Semiotyka pisma ideograficznego, jego status systemowy i pożytki poznawcze dla lingwistyki teoretycznej

Ideograficzne pismo chińskie, wokół którego uformowała się na obszarze Azji Wschodniej rozbudowana na inne języki sfera kulturowa, powstała na fundamentach egzografii i egzoglosji, zasługuje na bliższą uwagę ze strony semiotyki i lingwistyki teoretycznej, a zwłaszcza grafemiki jako dyscypliny należącej do językoznawstwa ogólnego, areałowego, a nie jedynie szczegółowego. Zapożyczone do języka japońskiego pismo to nie tylko znacznie poszerzyło swój zakres użycia, ale także pod względem semiotycznym oderwało się od swego macierzystego pnia. W nastawionej fonocentrycznie oraz posługującej się jedynie diakrytową segmentacją znaków językowych lingwistyce zachodniej status semiotyczny tego złożonego i wielowarstwowego systemu grafemicznego, a także jego powiązania z foniczną płaszczyzną języka są powszechnie usuwane z tematyki badawczej. Jest to, co prawda, zjawisko o marginalnym zasięgu w obrębie języków naturalnych, gdyż obejmuje niewielki zbiór kodów, mimo to są one stosunkowo liczebne pod względem statystyki użytkowników. Dopracowały się też wysoce zaawansowanych narzędzi elektronicznego przetwarzania leksykonów i zasobów piśmienniczych. Najbardziej interesujące są tutaj jednak takie warte poznawczo zjawiska, jak morfologia ideogramów, ich status leksemów grafemicznych wraz z autonomiczną semantyką, komplementarną z leksemami fonicznymi, a nawet składnia grafemiczna. Wszystko to możliwe jest jedynie wówczas, gdy pisma nie będziemy traktować jako zewnętrznego wobec języka narzędzia zapisu, wtórnego i technologicznego w stosunku do naturalnej i biologicznej mowy, a tradycyjna naukowa teoria grafemiczna, rozwinięta przez stulecia w tym kręgu kulturowym, zostanie przetransponowana na system pojęciowy zachodniej nauki o języku naturalnym. W prezentacji autorzy postarają się scharakteryzować różne bariery i perspektywy grafemiki jako działu językoznawstwa.

2. Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS), Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Chlebdzie

16 października (posiedzenie hybrydowe)

1. Prof. dr hab. Tomasz Mika (UAM), prof. dr hab. Magdalena Pastuch (UŚ), Zmiana jako oś organizująca prace nad nową koncepcją syntezy historii języka polskiego

Wystąpienie składa się z dwóch części: pierwsza ma charakter sprawozdawczy i przedstawia stan prac nad nową koncepcją syntezy historii języka polskiego, jakie prowadzone są w Komisji Historii Języka PAN. W tym fragmencie zaprezentowany zostanie również wstępny plan opracowania, które mogłoby być efektem prowadzonych dyskusji. W części drugiej autorzy odniosą się do kluczowego dla nowej propozycji pojęcia ZMIANA – dotyczy ono w tym przypadku nie tylko zmiany językowej, ale także zmiany w podejściu do opisu zjawisk, procesów i tendencji językowych, wreszcie do zmiany w stosowanym aparacie badawczym. Autorzy skoncentrują się na podstawowych, w naszym rozumieniu, cechach zmiany językowej (dynamika i procesualność) oraz na jej wykładnikach jakościowych i ilościowych; przedstawią także na przykładach zmiany w podejściu do przedmiotu badań i konsekwencje stosowania nowych narzędzi badawczych. W podsumowaniu autorzy zadadzą (sobie) pytanie, jak tworzona koncepcja syntezy ma się do powstających (lub powstałych) w ostatnim czasie tego typu prac nad dziejami innych języków indoeuropejskich.

2. Prof. dr hab. Maria Wojtak (UMCS), Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Gajdzie

27 listopada (posiedzenie hybrydowe)

I. Wystąpienia Laureatów Nagrody KJ PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie językoznawstwa:

1. Dr hab. Jakub Bobrowski, dr Anna Czelakowska, prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Wielki słownik języka polskiego PAN (aspekty naukowe, leksykograficzne i informatyczne)

2. Dr hab. Patrycja Pałka (UJ), Metodologia badań dawnego dyskursu – na przykładzie dyskursu reklamowego z końca XIX i początku XX wieku

II. Prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS), Wspomnienie o Profesorze Jerzym Bartmińskim

 

Posiedzenia plenarne w roku 2022

7 marca (posiedzenie zdalne)

Referat dr. hab. Pawła Rutkowskiego (UW), O trójwymiarowości składni polskiego języka migowego

Językoznawcze badania nad komunikacją osób głuchych rozwijają się od kilku dekad, jednak relatywnie niewiele ze 150 używanych obecnie na świecie języków migowych doczekało się kompleksowych opisów syntaktycznych. W literaturze przedmiotu zwraca się przy tym uwagę przede wszystkim na podobieństwa składniowe między językami fonicznymi a wizualno-przestrzennymi, a zatem na uniwersalne – niezależne od modalności – mechanizmy zdaniotwórcze. Celem wystąpienia będzie przyjrzenie się tym aspektom składni migowej, które odróżniają ją od składni języków fonicznych. W szczególności omówiony zostanie trójwymiarowy charakter zdań wizualnych, czyli ich rozplanowanie przestrzenne. Jako materiał ilustracyjny wykorzystane zostaną przykłady zaczerpnięte z Korpusu PJM, jednego z największych na świecie zbiorów danych migowych, który tworzony jest przez zespół Pracowni Lingwistyki Migowej UW.

6-7 czerwca (posiedzenie wyjazdowe)

Konferencja jubileuszowa pn. 70 lat Komitetu Językoznawstwa PAN. Osiągnięcia, kontynuacje, perspektywy polskiej lingwistyki, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (czyt. więcej).

17 października (posiedzenie hybrydowe)

Referat dr. Krzysztofa Nowaka (IJP PAN), Z badań nad metaforą pojęciową w polskiej łacinie średniowiecznej

Figuratywny język łacińskiego średniowiecza jest przedmiotem intensywnych badań, co nie dziwi, zważywszy na jego rolę w estetyce i hermeneutyce epoki. Inaczej rzecz się ma ze studiami nad metaforą pojęciową, które koncentrowały się dotychczas głównie na wcześniejszych etapach rozwoju języka (Fedriani 2014; Short 2016), zanim łacina okrzepła w nabywaną w toku formalnej edukacji Traditionsprache (Meister 1952). W referacie przedstawię wybrane problemy opisu metafory pojęciowej, wychodząc od analizy korpusowej metaforycznych wyrażeń w tekstach polskiego i europejskiego średniowiecza łacińskiego.

 

Posiedzenia plenarne w roku 2021

1 marca (posiedzenie zdalne)

Referat  dr. hab. Piotra Sobotki, prof. IS PAN, Procesy metatekstualizacji w badaniach etymologicznych: Semici, Indoeuropejczycy, Słowianie wobec 'prawdy'

Wystąpienie łączyło refeksję teoretyczno-etymologiczną z empiryczną analizą rozwoju wybranych epistemicznych wyrażeń semickich i indoeuropejskich. Na najbardziej ogólnym poziomie proponowało ono procedurę rekonstrukcji warstwy formalnej, treściowej i motywacji semantycznej wyrażeń, których ostatnim ogniwem ewolucyjnym są jednostki zgramatykalizowane bądź spragmatykalizowane. Podstawę tych obserwacji stanowiły semickie i indoeuropejskie słowa odnoszone do ‘prawdy’. Pojęcie prawdy pełni kluczową rolę zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, choć struktura semantyczna i etymologiczna słów z tych grup językowych oraz ich rozwój świadczą o tym, że semickie i indoeuropejskie koncepcje prawdy są nie tylko wewnętrznie niejednorodne, ale i nie odpowiadają sobie zakresowo, a jednak w tekstach kultury, jak chociażby Biblia, są ze sobą utożsamiane. Celem referatu było wskazanie możliwego źródła tych różnic z uwzględnieniem procesów metatekstualizacyjnych jako jednej z tendencji zmian semantycznych.

7 czerwca (posiedzenie zdalne)

1. referat prof. dr. hab. Włodzimierza Gruszczyńskiego (IJP PAN), Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku i jego zastosowania w badaniach naukowych

W wystąpieniu przedstawiony zostanie Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (zarówno w wersji 1.0 – obecnie udostępnianej, jak 2.0 – będącej w trakcie realizacji). Omówiona zostanie jego objętość, struktura, zasady znakowania morfosyntaktycznego, możliwości przeszukiwania oraz niektóre narzędzia służące do jego opracowania, a także inne zasoby językowe, z którymi jest lub będzie zintegrowany. Pokazane zostaną  przykładowe badania historycznojęzykowe, które są prowadzone na materiale korpusu.

2. referat dr Renaty Bronikowskiej (IJP PAN), „Nie jest to tedy pewna/ co ludzi sobie za pewne osądzą” – korpus diachroniczny jako narzędzie do weryfikacji hipotez dotyczących dawnych konstrukcji składniowych

Wystąpienie będzie poświęcone rozpowszechnionym w języku średniopolskim zdaniom, w których funkcję predykatywną pełnił przymiotnik w rodzaju żeńskim (np. Pewna, że..., To dziwna!, Słuszna jest...). Dotychczasowe badania takich konstrukcji, prowadzone głównie w latach 70., z konieczności opierały się na skromnym materiale. Pojawienie się korpusów diachronicznych umożliwia weryfikację postawionych wtedy hipotez na podstawie znacznie większej ilości danych.

11 października (posiedzenie zdalne)

Referat dr. Marcina Kuźmickiego (UAM) oraz prof. dr. hab. Tomasza Miki (UAM), Miejsce dwunastowiecznego dokumentu Zbyluta w badaniach historycznojęzykowych i w dydaktyce

Lista źródeł do badań najstarszego okresu rozwoju polszczyzny, a co za tym idzie dla dydaktyki historycznojęzykowej, jest bardzo krótka. W powszechnej świadomości funkcjonuje tylko Bulla gnieźnieńska. Tymczasem dokument fundacyjny dla klasztoru cystersów w Łeknie, nazywany dokumentem Zbyluta, może być dla historyka języka wartościowy z co najmniej trzech powodów: po pierwsze, zawiera materiał onomastyczny z połowy XII wieku, po drugie, jest dostępny w kilku wersjach (w tym dwóch równoległych oryginałach z połowy XII wieku i jednej kopii z końca tegoż stulecia), w pełni czytelnych i znakomicie zachowanych, wreszcie po trzecie, jest starannie przebadany przez kolejne pokolenia historyków, którzy rozważali szczegółowo i rozstrzygnęli wiele kwestii związanych z okolicznościami powstania oryginałów i kopii, które, jak wiadomo, stanowią bezcenny i podstawowy kontekst dla badań historycznojęzykowych. Wprowadzenie dokumentu Zbyluta (jego oryginałów, odpisów i kopii) w obszar zainteresowania historii języka polskiego, weryfikacja istniejących transliteracji i ich uzupełnienie, pokazanie go jako obiektu badań oraz wybór informacji historycznych, które mogą się okazać istotne z perspektywy historycznojęzykoznawczej, było przedmiotem opublikowanego właśnie artykułu Tomasza Miki „Nie tylko Bulla gnieźnieńska. O znaczeniu dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) dla polskich badań
historycznojęzykowych. Cz. I: obiekt badań” w tomie 16. nr 1(31)/2021 Lingvariów. Dalsze prace mają na celu przeprowadzenie badań historycznojęzykowych nad materiałem polskojęzycznym, sporządzenie transkrypcji wyrazów rodzimych wraz z uzasadnieniami i sformułowanie perspektyw badawczych. Pokazanie najciekawszych wątków z tych – prowadzonych właśnie – prac będzie przedmiotem referatu.

29 listopada (posiedzenie zdalne)

1. referat członków Zespołu opracowującego Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego (IJP PAN), Barokowa polszczyzna w internecie. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

2. referat prof. dr. hab. Marka Łazińskiego (UW), Aspekt czasownika: całkiem zwyczajna kategoria gramatyczna

Opozycja czasowników dokonanych i niedokonanych w językach słowiańskich od lat uznana jest za tajemniczą, niemożliwą do wyjaśnienia. Mimo to spróbujemy spojrzeć na aspekt polskiego czasownika jak na całkiem zwyczajna kategorię gramatyczną, która tak jak inne kategorie ma oprócz funkcji podstawowej także wiele funkcji alternatywnych i konkurencyjnych. Przyjrzymy się nietypowym użyciom aspektu ndk i dk oraz różnicom między językami słowiańskimi pod tym względem. Zwrócimy uwagę na interpretacje tej kategorii w tekstach prawnych, mające najdalej idące konsekwencje. Prezentowany opis aspektu jest jednym z kilku, jakie pojawiły się w ostatnich dwóch latach w polskim językoznawstwie. Z radością możemy powitać więc odrodzenie polskiej aspektologii.

........................................................................................................................................................................................................

 P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2020:

18 lutego 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2020-2023 miało charakter wyborczy. Podczas posiedzenia, które prowadził Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. dr hab. Andrzej Buko, wybrano nowe władze KJ PAN – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz prezydium KJ, a także przeprowadzono głosowanie nad wyborem sekretarza KJ.

15 czerwca (posiedzenie zdalne)

Referat dr. hab. Macieja Edera (IJP PAN),  Geometria, semantyka i językowy obraz świata
(link do wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=ANcCYqnIJoY)

12 października (posiedzenie zdalne

Referat dr Doroty Masłej (UAM),  Dwujęzyczność kazań augustiańskich
(link do wystąpienia:: https://www.youtube.com/watch?v=zoLasL8BNU8)

30 listopada (posiedzenie zdalne)

1. referat prof. dr hab. Józef Kąś (UJ), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej  prezentacja
2. referat prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS) (w imieniu zespołu autorów), O metodologii Słownika stereotypów  i symboli ludowych prezentacja

 ..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2019:

 • 4 marca

1. referat dr. hab. Macieja Edera (IJP PAN),  Kwantytatywna analiza zmian językowych w polszczyźnie

 • 3 czerwca

1. referat prof. dr. hab. Macieja Grochowskiego (IJP PAN), Gramatyka i słownik a mówienie. Badania
nad stopniowaniem przymiotników polskich
skrót

 • 7 października

1. referat prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Problemy profilowania pojęć w lingwistyce
kulturowej – kwestie sporne i bezsporne
2. referat prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów” – co zawiera, 
na 
jakich zasadach  się opiera, dla kogo jest przeznaczony? Prezentacja  Leksykonu

 • 18 listopada

1. referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, „Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)”
– językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej 
skrót

2. referat dr hab. Heleny Krasowskiej, dr Magdaleny Pokrzyńskiej, Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach
 polskich na Bukowinie 
skrót

.................................................................................................................................................................................. 

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2018:

 • 5 marca

W 90-lecie urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny
1. referat prof. dr hab. Alicji Nagórko Ile świętości jest w „poświęceniu”?
2. referat prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej Okazywać  komuś szacunek”. Studium semantyczno-składniowe

 • 4 czerwca

1. referat dr hab.  Grażyny Demenko, prof. UAM, Prozodia: reprezentacja i przetwarzanie informacji językowychw teorii
i praktyce

2. z cyklu „Pamięć o nieobecnych” wystąpienie prof. dra hab. Leszka Bednarczuka (UJ) Profesor Wojciech Skalmowski – orientalista oraz badacz nowomowy (w 10-lecie śmierci)

 • 8 października

1. referat prof. dr hab. Haliny Pelcowej (UMCS) „Słownik gwar Lubelszczyzny” w przestrzeni regionalnej Polski wschodniej
2. referat dra hab. Macieja Raka (UJ) „Czwarta piramida” Jana Karłowicza

 • 3 grudnia

1. referat dr hab. Joanny Szadury (UMCS) Tempus nostrum est? Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie
2. referat dr. Pawła Korpala (UAM) Językowe i psychologiczne wskaźniki stresu w tłumaczeniu symultanicznym
3. referat dr Donaty Ochmann  Czy potrzebny jest dziś słownik regionalizmów (krakowskich)?

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2017:

 • 6 marca
 1. referat dr hab.Katarzyny Kłosińskiej  Tzw. mowa nienawiści w praktyce biegłej sądowej skrót
 2. referat prof. UW dr hab. Anny Cegieły (UW) Etyka słowa a poprawność polityczna
 • 8 maja
 1. referat dr. hab. Łukasza Grabowskiego (UO) O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych skrót
 2. z cyklu "Pamięć o nieobecnych" wystąpienie dr. hab. Huberta Wolanina (UJ) Profesor Adam Heinz 
  o języku i językoznawstwie
 • 9 października

   W 100-lecie śmierci Ludwika Zamenhofa
   1. referat prof. Ilony Kouty (UAM) Jak język z próbówki ożywia się. Typologiczne podejście do języka
        esperanto 
skrót
        Informacja o wystąpieniu prof. Koutny w języku esperanto więcej...
   2. referat prof. Henryka Fontańskiego (UŚ) Wybrane zagadnienia opisu gramatycznego języka łemkowskiego

 • 4 grudnia

   1referat dr hab. Mirosławy Podhajeckiej (UO) Historia leksykografii polsko-angielskiej 
        i angielsko-polskiej (1788-1947): aktualny stan badań
   2. referat dr. hab. Waldemara Czachura (UW) Język w służbie pamięci zbiorowej. Analiza niemieckiego
        dyskursu pamięci o wydarzeniach jesieni 1989 roku

 

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2016:

 • 7 marca
 1. referat prof. dr. hab. Marka Stachowskiego Zaimki, liczebniki i metodologia, czyli czy istniał język
  pra-uralo-ałtajski?
  skrót
 • 6 czerwca

  1. w ramach spotkania "My z Nich" wystąpienie prof. dr hab. Marii Wojtyły-Świerzowskiej Oryginalność
        postawy naukowej Zbigniewa Gołąba;
   2. w ramach spotkania "My z Nich" wystąpienie prof. dr. hab. Bogusława Dunaja Mieczysław Karaś
         jako dialektolog i onomasta,
   3. referat prof. dr. hab. Mirosława  Bańki  Nowe badania nad adaptacją i percepcją zapożyczeń skrót

 • 10 października
 1. referat prof. dr. hab. Piotra Wierzchonia Z problemów lingwochronologizacji, czyli w dziesięciolecie metody
  fotodokumentacyjnej, czyli skąd przychodzimy i dokąd
  zmierzamy skrót
 2. z cyklu „Pamięć o nieobecnych” wystąpienie prof. dr. hab. Bogdana Walczaka Wspomnienie o Profesorze
  Wojciechu Rzepce.
         
 • 5 grudnia 
 1. w ramach cyklu “My z Nich” wystąpienie dr Romany Łobodzińskiej Naukowo-badawcze postulaty Stanisława Rosponda i ich realizacje w onomastyce polskiej i słowiańskiej
 2. w ramach cyklu “My z Nich” wystąpienie prof. dr hab. Barbary Czopek-Kopciuch Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki
 3. referat prof. dr hab. Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje? skrót
         
     
                           

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2015:

 • 2 marca
 1. referat prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej Projekt etymologicznego słownika gwar polskich;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny Maria Chmura-Klekotowa (1935-1976).
 • 1 czerwca
 1. referat prof. dr. hab. Janusza Riegera Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku?
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Renaty Przybylskiej Danuta Wesołowska (1932-2001).
 • 12 października
 1. referat prof. dr hab. Maria Wojtak Okowy konwencji i modna innowacyjność (na przykładzie współczesnych modlitewników);
 2. referat prof. dr. hab. Rafała Molenckiego Gramatykalizacja spójników w języku angielskim.
 • 24 listopada

Komitet zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie i wybrał przewodniczącego, wiceprzewodniczących, prezydium oraz sekretarza.

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u 2014:

 • 3 marca
 1. referat prof. dr. hab. Andrzeja Bogusławskiego Leon Zawadowski. Szkic z perspektywy osobistej;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Bańczerowskiego Ludwik Zabrocki (1907-1977).
 • 2 czerwca
 1. referat prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej Jan Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu;
 2. z cyklu Pamięc o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego Leon Kaczmarek (1911 - 1996).
 • 13 października
 1. referat prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk pt. Gramatyka fonotaktyczna w Fonologii Bitów i Wiązań na przykładzie języka polskiego;
 2. z cyklu Pamięc o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej Witold Taszycki (1898-1979).
 • 1 grudnia
 1. referat prof. dr hab. Bożeny Witosz: Gatunek – styl – dyskurs – relacje między kategoriami modelującymi tekst;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka Jolanta Rokoszowa (1944 -1997).

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2013:

4 marca

 1. referat prof. dr. hab. Stanisława Koziary O "Biblii brzeskiej" (1563) kilka refleksji i uwag jubileuszowych;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. UW dr hab. Jadwigi Linde-Usiekniewicz Adam Weinsberg (1918-1992)

3 czerwca

 1. referat prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych: korzyści i zagrożenia;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Andrzej Markowski Halina Kurkowska (1922-1983).

• 14 października

 1. referat dr Justyny Garczyńskiej Znaczenie badań akustycznych dla polskiej dialektologii (na przykładzie badań gwary kurpiowskiej);
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Stanisław Gajda, czł. koresp. PAN, Henryk Borek (1929-1986).

2 grudnia

 1. referat dr hab. Magdaleny Danielewiczowej, prof. UW, „Langage – zagadkowe ogniwo Saussure’owskiej triady”;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Ewa Ostrowska (1907-1977).

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2012:

 • 5 marca
 1. referat prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny Horyzonty aksjolingwistyki.
 • 23 kwietnia
 1. referat prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, mgr Doroty Suchackiej, dr Anny Czekakowskiej, mgr Ewy Kozioł Chrzanowskiej Wielki słownik języka polskiego PAN - stan obecny i przyszłość.
 • 4 czerwca

Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju (sesja zorganizowana z okazji 60-lecia Komitetu Językoznawstwa).

 • 8 października
 1. referat prof. dr hab. Elżbiety Mańczak-Wolhfeld Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie w świetle słowników;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka Józef Reczek (1936 - 1988).
 • 3 grudnia
 1. dr hab. Tomasz Mika referat Tekst średniowieczny jako obiekt badań językoznawczych. Problem wielowarstwowości;
 2. prof. dr hab. Stanisław Dubisz wystąpienie Pamięć o nieobecnych: Halina Rybicka-Nowacka (1929-1992).