W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2020:

 • dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ, U podstaw wiejskiej etykiety językowej (na podstawie autorskiej książki Życzenie w gwarze i kulturze wsi
  (24 kwietnia 2021, Komisja Dialektologiczna) streszczenie
 • Dr Bartosz Dondelewski (UP w Krakowie)Tożsamość i zmiana językowa w geolekcie A Fala de Xálima (prowincja Cáceres, Hiszpania)
  (27 lutego 2021, Komisja Dialektologiczna) skrót

 • Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS), Czy etnolingwistyka jako dyscyplina realizuje określony paradygmat naukowy? 
  (21 grudnia 2020, Komisja Etnolingwistyczna) treść referatu
 • Dr Marzena Miśkiewicz (IJP PAN), Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka)
  (5 grudnia 2020, Komisja Dialektologiczna) skrót
 • Dr hab. Maciej Rak, prof. UJ, Jaki jest właściwie zakres dialektologii historycznej?
  Uwagi z perspektywy 
  dialektologa
  (7 listopada 2020, Komisja Dialektologiczna) skrót
 • Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (UŁ)Języki i dialekty na pograniczu angielsko-celtyckim:
  historia i współczesność
  (26 kwietnia 2019, Sekcja Dialektologiczna) skrót
 • Dr hab. Jarosław Pietrow (UW), Rozbieżności typologiczne w leksykografii japońsko-polskiej
  (5 listopada 2018, Sekcja Teorii Języka) skrót
 • Dr hab. Zygmunt Gałecki (AHP), Polski gwarowy przysłówek przybośna przyboś i nazwisko Przyboś
  (20 kwietani 2018, Sekcja Dialektologiczna) skrót
 • Dr hab. Mikołaj Nkollo (UAM), Geneza zmiany gramatycznej we współczesnych teoriach języka 
  (na przykładzie 
  zmian w gramatyce portugalskich zaimków atonicznych)
  (6 listopada 2017, Sekcja Teorii Języka) skrót
 • Dr Grażyna Olszaniec (UMK), Różnorodność i oryginalność współczesnych dialektów języka 
  bretońskiego - jego siła czy słabość? 
  (6 maja 2016, Sekcja Dialektologiczna) skrót
 • Dr Joanna Zaucha (UKSW), Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa
  (25 kwietnia 2016, Sekcja Teorii Języka) skrót