Komitet Językoznawstwa, jeden z najstarszych komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, powołany do życia 24 maja 1952 roku, integruje środowisko językoznawcze w Polsce i stanowi znaczącą reprezentację parotysięcznej zbiorowości ludzi nauki, badających języki etniczne. W minionych 60 latach członkami Komitetu byli badacze różnych języków (slawiści, romaniści, angliści, germaniści, badacze języków orientalnych), prowadzący poważne badania podstawowe (empiryczne i teoretyczne: deskryptywne, porównawcze, kontrastywne i konfrontatywne – w perspektywie zarówno synchronicznej, jak i diachronicznej) nad poszczególnymi językami naturalnymi i sztucznymi.

Od lat członkami Komitetu zostają cenieni na świecie znawcy swoich dziedzin, o czym świadczy to, że zasiadają we władzach międzynarodowych organizacji naukowych jak np. prezydium Międzynarodowego Komitetu Slawistów, prezydium Komisji Etnolingwistycznej działającej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, prezydium Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Poza komisjami działającymi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów członkowie KJ są członkami m.in. również takich organizacji jak Societas Linguistica Europea, International Pragmatics Association, International Association for Semiotics Studies, Królewskie Towarzystwo Naukowe w Goeteborgu, Czeskie Towarzystwo Językoznawcze, czy European Federation of National Institutions for Language.

Komitet pełni funkcję inspirującą badania, opiniotwórczą, doradczą i ekspercką; zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących rozwoju dyscypliny, a także mających ogólniejsze, istotne znaczenie społeczne (jak np. popieranie projektu „Narodowy Korpus Języka Polskiego”).

Komitet Językoznawstwa wraz z powoływanymi przy nim zespołami zajmuje się działalnością naukową i edukacyjną: organizuje zebrania i konferencje naukowe, współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jest ważnym dla środowiska forum wymiany myśli. Tylko w kadencji 2007-2011 przestawiono na posiedzeniach Komitetu i komisji prawie 150 referatów.

Komitet Językoznawstwa od lat występuje o przyznanie nagrody im. Kazimierza Nitscha, opiniuje kandydatów na członków Polskiej Akademii Nauk, wyróżnia wybitnych badaczy dyplomami honorowymi. Komitet opiniuje również wnioski o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz ocenia czasopisma językoznawcze.