P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2021:

 • 1 marca (posiedzenie zdalne)

1. referat  dr. hab. Piotra Sobotki, prof. IS PAN, Procesy metatekstualizacji w badaniach etymologicznych: Semici, Indoeuropejczycy, Słowianie wobec 'prawdy'

Wystąpienie łączyło refeksję teoretyczno-etymologiczną z empiryczną analizą rozwoju wybranych epistemicznych wyrażeń semickich i indoeuropejskich. Na najbardziej ogólnym poziomie proponowało ono procedurę rekonstrukcji warstwy formalnej, treściowej i motywacji semantycznej wyrażeń, których ostatnim ogniwem ewolucyjnym są jednostki zgramatykalizowane bądź spragmatykalizowane. Podstawę tych obserwacji stanowiły semickie i indoeuropejskie słowa odnoszone do ‘prawdy’. Pojęcie prawdy pełni kluczową rolę zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej, choć struktura semantyczna i etymologiczna słów z tych grup językowych oraz ich rozwój świadczą o tym, że semickie i indoeuropejskie koncepcje prawdy są nie tylko wewnętrznie niejednorodne, ale i nie odpowiadają sobie zakresowo, a jednak w tekstach kultury, jak chociażby Biblia, są ze sobą utożsamiane. Celem referatu było wskazanie możliwego źródła tych różnic z uwzględnieniem procesów metatekstualizacyjnych jako jednej z tendencji zmian semantycznych.

.................................................................................................................................................................................. 

 P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2020:

 • 18 lutego 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2020-2023 miało charakter wyborczy. Podczas posiedzenia, które prowadził Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. dr hab. Andrzej Buko, wybrano nowe władze KJ PAN – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz prezydium KJ, a także przeprowadzono głosowanie nad wyborem sekretarza KJ.

 • 15 czerwca (posiedzenie zdalne)

1. referat dr. hab. Macieja Edera (IJP PAN),  Geometria, semantyka i językowy obraz świata
    (link do wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=ANcCYqnIJoY)

 • 12 października (posiedzenie zdalne

1. referat dr Doroty Masłej (UAM),  Dwujęzyczność kazań augustiańskich
    (link do wystąpienia:: https://www.youtube.com/watch?v=zoLasL8BNU8)

 • 30 listopada (posiedzenie zdalne)

1. referat prof. dr hab. Józef Kąś (UJ), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej  prezentacja
2. referat prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS) (w imieniu zespołu autorów), O metodologii Słownika stereotypów  i symboli ludowych prezentacja

 ..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2019:

 • 4 marca

1. referat dr. hab. Macieja Edera (IJP PAN),  Kwantytatywna analiza zmian językowych w polszczyźnie

 • 3 czerwca

1. referat prof. dr. hab. Macieja Grochowskiego (IJP PAN), Gramatyka i słownik a mówienie. Badania
nad stopniowaniem przymiotników polskich
skrót

 • 7 października

1. referat prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Problemy profilowania pojęć w lingwistyce
kulturowej – kwestie sporne i bezsporne
2. referat prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów” – co zawiera, 
na 
jakich zasadach  się opiera, dla kogo jest przeznaczony? Prezentacja  Leksykonu

 • 18 listopada

1. referat dr hab. Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, „Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)”
– językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej 
skrót

2. referat dr hab. Heleny Krasowskiej, dr Magdaleny Pokrzyńskiej, Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach
 polskich na Bukowinie 
skrót

.................................................................................................................................................................................. 

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2018:

 • 5 marca

W 90-lecie urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny
1. referat prof. dr hab. Alicji Nagórko Ile świętości jest w „poświęceniu”?
2. referat prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej Okazywać  komuś szacunek”. Studium semantyczno-składniowe

 • 4 czerwca

1. referat dr hab.  Grażyny Demenko, prof. UAM, Prozodia: reprezentacja i przetwarzanie informacji językowychw teorii
i praktyce

2. z cyklu „Pamięć o nieobecnych” wystąpienie prof. dra hab. Leszka Bednarczuka (UJ) Profesor Wojciech Skalmowski – orientalista oraz badacz nowomowy (w 10-lecie śmierci)

 • 8 października

1. referat prof. dr hab. Haliny Pelcowej (UMCS) „Słownik gwar Lubelszczyzny” w przestrzeni regionalnej Polski wschodniej
2. referat dra hab. Macieja Raka (UJ) „Czwarta piramida” Jana Karłowicza

 • 3 grudnia

1. referat dr hab. Joanny Szadury (UMCS) Tempus nostrum est? Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie
2. referat dr. Pawła Korpala (UAM) Językowe i psychologiczne wskaźniki stresu w tłumaczeniu symultanicznym
3. referat dr Donaty Ochmann  Czy potrzebny jest dziś słownik regionalizmów (krakowskich)?

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2017:

 • 6 marca
 1. referat dr hab.Katarzyny Kłosińskiej  Tzw. mowa nienawiści w praktyce biegłej sądowej skrót
 2. referat prof. UW dr hab. Anny Cegieły (UW) Etyka słowa a poprawność polityczna
 • 8 maja
 1. referat dr. hab. Łukasza Grabowskiego (UO) O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych skrót
 2. z cyklu "Pamięć o nieobecnych" wystąpienie dr. hab. Huberta Wolanina (UJ) Profesor Adam Heinz 
  o języku i językoznawstwie
 • 9 października

   W 100-lecie śmierci Ludwika Zamenhofa
   1. referat prof. Ilony Kouty (UAM) Jak język z próbówki ożywia się. Typologiczne podejście do języka
        esperanto 
skrót
        Informacja o wystąpieniu prof. Koutny w języku esperanto więcej...
   2. referat prof. Henryka Fontańskiego (UŚ) Wybrane zagadnienia opisu gramatycznego języka łemkowskiego

 • 4 grudnia

   1referat dr hab. Mirosławy Podhajeckiej (UO) Historia leksykografii polsko-angielskiej 
        i angielsko-polskiej (1788-1947): aktualny stan badań
   2. referat dr. hab. Waldemara Czachura (UW) Język w służbie pamięci zbiorowej. Analiza niemieckiego
        dyskursu pamięci o wydarzeniach jesieni 1989 roku

 

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u  2016:

 • 7 marca
 1. referat prof. dr. hab. Marka Stachowskiego Zaimki, liczebniki i metodologia, czyli czy istniał język
  pra-uralo-ałtajski?
  skrót
 • 6 czerwca

  1. w ramach spotkania "My z Nich" wystąpienie prof. dr hab. Marii Wojtyły-Świerzowskiej Oryginalność
        postawy naukowej Zbigniewa Gołąba;
   2. w ramach spotkania "My z Nich" wystąpienie prof. dr. hab. Bogusława Dunaja Mieczysław Karaś
         jako dialektolog i onomasta,
   3. referat prof. dr. hab. Mirosława  Bańki  Nowe badania nad adaptacją i percepcją zapożyczeń skrót

 • 10 października
 1. referat prof. dr. hab. Piotra Wierzchonia Z problemów lingwochronologizacji, czyli w dziesięciolecie metody
  fotodokumentacyjnej, czyli skąd przychodzimy i dokąd
  zmierzamy skrót
 2. z cyklu „Pamięć o nieobecnych” wystąpienie prof. dr. hab. Bogdana Walczaka Wspomnienie o Profesorze
  Wojciechu Rzepce.
         
 • 5 grudnia 
 1. w ramach cyklu “My z Nich” wystąpienie dr Romany Łobodzińskiej Naukowo-badawcze postulaty Stanisława Rosponda i ich realizacje w onomastyce polskiej i słowiańskiej
 2. w ramach cyklu “My z Nich” wystąpienie prof. dr hab. Barbary Czopek-Kopciuch Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki
 3. referat prof. dr hab. Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje? skrót
         
     
                           

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2015:

 • 2 marca
 1. referat prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej Projekt etymologicznego słownika gwar polskich;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny Maria Chmura-Klekotowa (1935-1976).
 • 1 czerwca
 1. referat prof. dr. hab. Janusza Riegera Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku?
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Renaty Przybylskiej Danuta Wesołowska (1932-2001).
 • 12 października
 1. referat prof. dr hab. Maria Wojtak Okowy konwencji i modna innowacyjność (na przykładzie współczesnych modlitewników);
 2. referat prof. dr. hab. Rafała Molenckiego Gramatykalizacja spójników w języku angielskim.
 • 24 listopada

Komitet zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie i wybrał przewodniczącego, wiceprzewodniczących, prezydium oraz sekretarza.

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a  w  r o k u 2014:

 • 3 marca
 1. referat prof. dr. hab. Andrzeja Bogusławskiego Leon Zawadowski. Szkic z perspektywy osobistej;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Bańczerowskiego Ludwik Zabrocki (1907-1977).
 • 2 czerwca
 1. referat prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej Jan Baudouin de Courtenay – prekursor nie tylko strukturalizmu;
 2. z cyklu Pamięc o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego Leon Kaczmarek (1911 - 1996).
 • 13 października
 1. referat prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk pt. Gramatyka fonotaktyczna w Fonologii Bitów i Wiązań na przykładzie języka polskiego;
 2. z cyklu Pamięc o nieobecnych wystąpienie prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej Witold Taszycki (1898-1979).
 • 1 grudnia
 1. referat prof. dr hab. Bożeny Witosz: Gatunek – styl – dyskurs – relacje między kategoriami modelującymi tekst;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka Jolanta Rokoszowa (1944 -1997).

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2013:

4 marca

 1. referat prof. dr. hab. Stanisława Koziary O "Biblii brzeskiej" (1563) kilka refleksji i uwag jubileuszowych;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. UW dr hab. Jadwigi Linde-Usiekniewicz Adam Weinsberg (1918-1992)

3 czerwca

 1. referat prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych: korzyści i zagrożenia;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Andrzej Markowski Halina Kurkowska (1922-1983).

• 14 października

 1. referat dr Justyny Garczyńskiej Znaczenie badań akustycznych dla polskiej dialektologii (na przykładzie badań gwary kurpiowskiej);
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Stanisław Gajda, czł. koresp. PAN, Henryk Borek (1929-1986).

2 grudnia

 1. referat dr hab. Magdaleny Danielewiczowej, prof. UW, „Langage – zagadkowe ogniwo Saussure’owskiej triady”;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych: prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Ewa Ostrowska (1907-1977).

..................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  p l e n a r n e  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a   w  r o k u 2012:

 • 5 marca
 1. referat prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny Horyzonty aksjolingwistyki.
 • 23 kwietnia
 1. referat prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego, mgr Doroty Suchackiej, dr Anny Czekakowskiej, mgr Ewy Kozioł Chrzanowskiej Wielki słownik języka polskiego PAN - stan obecny i przyszłość.
 • 4 czerwca

Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju (sesja zorganizowana z okazji 60-lecia Komitetu Językoznawstwa).

 • 8 października
 1. referat prof. dr hab. Elżbiety Mańczak-Wolhfeld Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie w świetle słowników;
 2. z cyklu Pamięć o nieobecnych wystąpienie prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka Józef Reczek (1936 - 1988).
 • 3 grudnia
 1. dr hab. Tomasz Mika referat Tekst średniowieczny jako obiekt badań językoznawczych. Problem wielowarstwowości;
 2. prof. dr hab. Stanisław Dubisz wystąpienie Pamięć o nieobecnych: Halina Rybicka-Nowacka (1929-1992).