P o s i e d z e n i a  K o m i s j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2021:

  • 22 lutego (posiedzenie zdalne)

1. referat dr hab. Ewy Masłowskiej, prof. IS PAN (Warszawa), W poszukiwaniu symbolicznych reprezentacji duszy w aspekcie wieczności (czyli nieśmiertelność duszy w symbolice)
2. referat  dr hab. Renaty Dźwigoł (Kraków), Aktywność człowieka w świetle frazemów z pola leksykalno-semantycznego DIABEŁ

  • 29 marca (posiedzenie zdalne)

1. referat prof. Aleny Rudenki (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Американская лингвистическая антропология в сравнении со славянской этнолингвистикой
2.
 referat dr hab. Iliany Genew-Puhalewej (Uniwersytet Warszawski), „Skrypty kulturowe” Anny Wierzbickiej a „dobre uczucia” w mediach społecznościowych

  • 19 kwietnia (posiedzenie zdalne, połączone z posiedzeniem Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów)

1. referat prof. Aleny Rudenki (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Концептосфера «КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в славянской языковой картине мира

....................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  K o m i s j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2020:

  • 21 grudnia (posiedzenie zdalne)
 1. referat prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, Czy etnolingwistyka jako dyscyplina realizuje określony paradygmat naukowy? treść referatu

....................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  S e k c j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2019:

  • 25 marca
 1. referat prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdy, O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego
2. referat dr hab. Marty Wójcickiej, prof. UMCSZnaki pamięci zbiorowej
 
3. referat 
mgr. Damiana Gocoła, Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie późnej dorosłości
 
....................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  S e k c j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2018:

  • 11 czerwca
 1. referat prof. dr. hab. Wojciecha Chlebdy Z jakich cegieł budujemy europejski dom? Co łączy, a co dzieli językowo-kulturowe obrazy Europy
2. referat dr hab. Joanny Szadury Opisać (wielo)czas. O wykorzystaniu strefowej teorii czasu Ludwika Bielawskiego w badaniach etnolingwistycznych
 
  • 29 października

1. referat prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej Etymologia a etnolingwistyka: różne metodologie – wspólny cel
2. referat dr hab. prof. IS PAN Marioli Jakubowicz Etymologia a etnolingwistyka – wzajemne relacje
3. referat dr. hab. Piotra Sobotki Świat widziany przez liczbę. Etymologia biblijnych dualiów i pluraliów tantum – porównania hebrajsko-grecko-słowiańskie

....................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  S e k c j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2017:

  • 27 lutego

1. referat prof. dr. hab. Stanisława Koziary oraz dr hab. Ewy Młynarczyk, prof. UP, Koncepcja opracowania bazy elektronicznej w ramach projektu badawczego "Badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym utrwalonym w zasobach frazeologicznych i paremiologicznych języka polskiego oraz innych języków słowiańskich"

....................................................................................................................................................................................

P o s i e d z e n i a  S e k c j i  E t n o l i n g w i s t y c z n e j  w  r o k u  2016:

  • 11 kwietnia

1. referat dr hab. Barbary Rodziewicz Wartości w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców.