• N o w y  s k ł a d  K o m i t e t u  J ę z y k o z n a w s t w a PAN  

 

Nowi członkowie komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023 zostali wybrani.
W skład Komitetu Językoznawstwa PAN weszło jedenastu nowych członków,
por. KJ(2020-2023)

 

  • H o n o r o w i  C z ł o n k o w i e  o r a z  H o n o r o w y  P r z e w o d n i c z ą c y  KJ PAN  

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Językoznawstwa PAN 18 listopada 2019 r.  zdecydowało jednogłośnie
o wyróżnieniu trojga wybitnych polskich językoznawców. 
Prof. dr. hab. Leszkowi Bednarczukowi oraz prof. dr hab. Renacie Grzegorczykowej nadano godność
Honorowych Członków KJ PAN
(Uchwała nr 5 z dn. 18.11.19),
prof. dr. hab. Maciejowi Grochowskiemu nadano godność
Honorowego Przewodniczącego KJ PAN
(Uchwała nr 6 z dn. 18.11.19).

Mianowania dokonał Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych prof. dr hab. Andrzej Buko (więcej...)

 

  • N a g r o d a   K o m i t e t u   J ę z y k o z n a w s t w a  PAN  p r z y z n a n a 

 

Druga edycja konkursu KJ PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa została rozstrzygnięta. Kapituła konkursu w składzie: (1) prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca), (2) prof. dr hab. Romuald Huszcza, (3) prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, (4) prof. dr hab. Rafał Molencki oraz (5) prof. dr hab. Anna Tyrpa, oceniała w tej edycji zgłoszone monografie naukowe wydane w roku 2018.

Zdecydowano o przyznaniu nagrody KJ PAN następującym pracom:

(1) Agata Kwaśnicka-Janowicz, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Wydawnictwo Lexis, Kraków 2018 (prace indywidualne)
(2) Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018 (prace zbiorowe) - wersja elektroniczna monografii

Wręcznie dyplomów honorowych odbyło się na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu plenarnym KJ PAN, które odbyło się 18 listopada br. Nagrodę wręczył Wiceprezes PAN Profesor Stanisław Filipowicz. Laureaci konkursu mogli w czasie posiedzenia przybliżyć wyniki swoich badań. Członkowie KJ PAN oraz przybyli goście wysłuchali następujących referatów:

(1) dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz: „Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)”
– językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej
skrót
(2) dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska: Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach polskich na Bukowinie skrót

20191118 130551
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Helena Krasowska, przewodniczący KJ PAN prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca kapituły konkursu), dr Magdalena Pokrzyńska, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz. 

 

  • W y b o r y   d o   k o m i t e t ó w   n a u k o w y c h  PAN

 

W związku z zakończeniem kadencji komitetów naukowych władze PAN podjęły decyzję o rozpoczęciu wyborów do komitetów na kadencję 2020-2023.
Wybory zostaną przeprowadzone do końca 2020 roku. Informacje dotyczące tybu wyborów można znaleźć w zakładce WYBORY 2019