Drukuj

Prezydium
Komitetu Językoznawstwa PAN
informuje o otwarciu 3. edycji konkursu na

nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN
za wybitne osiągnięcie naukowe
z zakresu językoznawstwa

 

Przedmiotem konkursu są pierwsze wydania prac naukowych z zakresu językoznawstwa opublikowane w roku 2019. Nagroda przyznawana jest przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Nad przebiegiem konkursu czuwa kapituła w składzie:

1. prof. dr hab. Romuald Huszcza
2. prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa
3. prof. dr hab. Rafał Molencki
4. prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca)
5. prof. dr hab. Anna Tyrpa

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydatów (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) do nagrody zamieszczone są poniżej. Osobą przyjmującą zgłoszenia kandydatur jest sekretarz Komitetu mgr Dorota Kruk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Egzemplarze zgłaszanych do konkursu prac oraz oryginały dokumentów (formularza zgłoszeniowego z uzasadnieniem wniosku i klauzuli zgody, podpisanej przez zgłaszanego kandydata) należy przesyłać pod adresem:

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Komitet Językoznawstwa
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie "Nagroda Komitetu Językoznawstwa")


Termin zgłaszania kandydatur w tej edycji konkursu upływa wyjątkowo 20 lipca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy
Klauzula zgody na przetwarzanie danych

* * *

Regulamin konkursu o nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN

za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu językoznawstwa

§ 1

1. Nagroda przyznawana jest w wyniku postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Językoznawstwa PAN (zwany dalej „Komitetem”).

2. Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) przyznaje corocznie jedną nagrodę w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

3. Nagroda ma charakter honorowy i przyjmuje postać dyplomu za wybitne osiągnięcie naukowe.

4. Przedmiotem konkursu są pierwsze wydania prac naukowych z zakresu językoznawstwa opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia danej edycji konkursu.

§ 2

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do nagrody są członkowie Komitetu Językoznawstwa PAN.

2. Komitet w drodze tajnego głosowania wyłania spośród swoich członków Kapitułę nagrody w liczbie pięciu osób. W pracach Kapituły uczestniczy w charakterze obserwatora (bez prawa głosu) przewodniczący Komitetu.

3. Skład Kapituły zatwierdza Prezes PAN na wniosek Prezydium Komitetu.

4. Kapituła powoływana jest na okres danej kadencji Komitetu. Członkiem Kapituły można być przez dwie kadencje.

5. Członkowie Kapituły mogą być zgłaszani do nagrody, nie biorą jednak wówczas udziału w pracach Kapituły. W takich wypadkach Komitet w drodze tajnego głosowania wybiera osobę zastępującą zgłoszonego do nagrody członka Kapituły.

6. W danej kadencji Komitetu ta sama osoba może otrzymać nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN nie więcej niż jeden raz.

§3

1. Do 31 marca danego roku Kapituła na stronie internetowej Komitetu podaje do wiadomości informację o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.

2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody kierowane są do Kapituły za pośrednictwem sekretarza komitetu do 20 lipca danego roku.

3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać podstawową informację o autorze bądź autorach zgłaszanej pracy wraz z afiliacją i danymi adresowymi oraz zwartą opinię wnioskodawcy o zgłaszanej pracy, stanowiącą uzasadnienie wniosku.

4. Kapituła występuje do autora (autorów) zgłoszonej pracy z informacją o otrzymanym wniosku i prośbą o dostarczenie dwóch egzemplarzy danej pracy. Każdą ze zgłoszonych prac Kapituła kieruje do dwóch niezależnych recenzentów. Recenzje nie są gratyfikowane. Terminem złożenia recenzji jest 30 września danego roku.

5. W ocenie pracy Kapituła może dodatkowo wykorzystać jej recenzje wydawnicze i/lub awansowe.

§ 4

1. Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu jest ich wkład w rozwój językoznawstwa jako dyscypliny naukowej, zwłaszcza oryginalność tematyki badawczej i nowatorstwo zastosowanej metodologii.

2. Kapituła ma prawo przyjąć dodatkowe kryteria oceny.

3. Kapituła wyłania kandydaturę do nagrody i za pośrednictwem Prezydium Komitetu przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Prezesowi PAN.

4. Nagroda może nie zostać przyznana, jeśli zgłoszone prace nie spełniają merytorycznych i/lub formalnych wymogów określonych dla konkursu.

5. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w październiku danego roku na posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu.

6. Wręczenie dyplomów w kategorii indywidualnej i zespołowej następuje na ostatnim posiedzeniu Komitetu w danym roku kalendarzowym.

7. Dyplomy wręcza Prezes PAN lub osoba przez niego upoważniona.

§5

1. Projekt regulaminu konkursu oraz ewentualne zmiany w nim opiniuje Komitet.

2. Komitet może zaproponować zmiany bądź uzupełnienia regulaminu konkursu przed ogłoszeniem jego kolejnej edycji.

3. Regulamin konkursu jest załącznikiem do Regulaminu Komitetu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd