Czasopism naukowe  "O n o m a s t i c a"
Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych

 

Komitet Językoznawstwa PAN wraz z Instytutem Języka Polskiego PAN wydaje rocznik Onomastica, czasopismo znajdujące się na liście B wykazu czasopism naukowych, za publikację w którym można uzyskać 12 punktów.

Czasopismo „Onomastica” jest jedynym w Polsce periodykiem poświęconym tematyce onomastycznej i ukazuje się nieprzerwanie od roku 1955. Publikowane teksty naukowe reprezentują wysoki i bardzo wysoki poziom merytoryczny, recenzowane są przez językoznawców-specjalistów spoza redakcji, zgodnie ze standardami obowiązującymi w czasopismach o randze międzynarodowej. W skład Rady Naukowej wchodzi oprócz uznanych polskich językoznawców, 6 onomastów zagranicznych, a wśród recenzentów tekstów pisma znajdują się również naukowcy zagraniczni. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły w języku polskim, językach kongresowych i w większości języków słowiańskich, wszystkie zawierają streszczenia w języku angielskim. Rocznik posiada międzynarodową renomę – jego redakcja stale współpracuje z zagranicznymi ośrodkami i periodykami o podobnym profilu, np. Acta onomastica (Czechy), Voprosy Onomastiki (Rosja), Folia onomastica Croatica (Chorwacja), Rivista Italiana di Onomastica (Włochy), Zunamen (Niemcy), Névtani Értesítő (Węgry). Recenzowane są nie tylko zagraniczne czasopisma, ale też wydawnictwa przysyłane do redakcji jako egzemplarze recenzyjne; oprócz polskich, liczne prace onomastów niemieckojęzycznych, bułgarskie monografie onomastyczne oraz z obszaru dawnej Jugosławii. Czytelnik pisma ma jedyną okazję do poznania nie tylko najnowszych metodologicznych zagadnień onomastycznych slawistycznych, ale też ogólnoeuropejskich.

Onomastica indeksowane są w następujących bazach danych:  BazHum, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://onomastica.ijp-pan.krakow.pl/